1960 год Б-37 и С-350

http://secrethistory.su/995-podvodnye-lodki-smert-u-pirsa.html